Przed rozpoczęciem korzystania z usług telewizji hybrydowej (dalej także: HbbTV) świadczonych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. (dalej także: Telewizja Polsat) dostępnych z poziomu kanałów Telewizji Polsat prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem i usługodawcą HbbTV jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Telewizja Polsat co do zasady nie przetwarza danych osobowych użytkowników telewizji hybrydowej. Gromadzimy natomiast – w celu udostępniania audycji w ramach HbbTV - dane o charakterze technicznym, mianowicie:
a) adres IP urządzenia – w celu dostarczenia stream’u z serwera położonego w optymalnej (najmniejszej) odległości od użytkownika,
b) ID urządzenia oraz wersja nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie – w celu określenia właściwego typu stream’u (dobrania rodzaju strumienia video tak, aby urządzenie i przeglądarka wykorzystywane przez danego użytkownika były w stanie go odtworzyć),
c) nazwa MUX,
d) nazwa kanału telewizyjnego odtwarzanego w ramach korzystania z HbbTV oraz jego typ (określony liczbowo)
e) identyfikatory DVB-T takie jak TSID, DSD, DTYPE, ONID, CCID, SID,
f) lista kanałów telewizyjnych zaprogramowanych w urządzeniu,
g) nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie do korzystania z HbbTV,
h) data i godzina skorzystania z usługi HbbTV,
i) informacja o dostawcy Internetu wykorzystywanego przez urządzenie.

Jednocześnie informujemy, że ww. zakres oraz sposób przetwarzania danych w ramach HbbTV wynikają z faktu, iż Telewizja Polsat prowadzi obecnie testy tej technologii, których celem jest zbadanie nasycenia rynku urządzeniami HbbTV/HEVC/DVB-T2 oraz zbadanie możliwości technicznych świadczenia usług HbbTV. Testy te są prowadzone w oparciu o przepisy obowiązującego ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a sprawozdanie z ich przebiegu (zawierające zagregowane dane uniemożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników HbbTV) zostanie przekazane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przeprowadzenie omawianych testów jest niezbędne, abyśmy w przyszłości mogli udostępniać Państwu usługi HbbTV w wysokim standardzie technicznym.

Dane przetwarzane przez Telewizję Polsat w celu udostępniania audycji w ramach HbbTV nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników telewizji hybrydowej, którzy nawiążą z nami kontakt (np. poprzez zgłoszenie reklamacji dotyczącej HbbTV) jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612.

W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

Dane osobowe użytkowników telewizji hybrydowej (o ile zostaną uzyskane) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) (w celu udostępniania audycji w ramach HbbTV), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w ramach prawnie uzasadnionego interesu Telewizji Polsat polegającego na zapewnieniu możliwości nawiązania kontaktu z użytkownikiem, prowadzenia badań i testów usług HbbTV, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami) oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 6 lat od daty zakończenia świadczenia usługi lub innej interakcji użytkownika z Telewizją Polsat w ramach korzystania z usług HbbTV.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu z użytkownikiem.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW TELEWIZJI HYBRYDOWEJ (HBBTV) TELEWIZJI POLSAT SP. Z O.O.
(„Polityka prywatności”)
1. Wprowadzenie

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Telewizji Polsat Sp. z o.o. („Telewizji Polsat”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) w ramach świadczonych przez Telewizję Polsat usług telewizji hybrydowej (dalej także: HbbTV).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Telewizji Polsat jako administratora serwisów HbbTV kanałów Telewizji Polsat w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityka cookies serwisów telewizji hybrydowej Telewizji Polsat), świadczenia usług telewizji hybrydowej oraz przetwarzania danych osobowych jej użytkowników.

2. Jakich serwisów HbbTV Telewizji Polsat dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich serwisów HbbTV administrowanych przez Telewizję Polsat.

3. Gromadzenie danych osobowych przez Telewizję Polsat w ramach świadczenia usług telewizji hybrydowej

Telewizja Polsat co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników HbbTV. Gromadzimy natomiast – w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do usługi - dane o charakterze technicznym, mianowicie:
a) adres IP urządzenia – w celu dostarczenia stream’u z serwera położonego w optymalnej (najmniejszej) odległości od użytkownika,
b) ID urządzenia oraz wersja nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie – w celu określenia właściwego typu stream’u (dobrania rodzaju strumienia video tak, aby urządzenie i przeglądarka wykorzystywane przez danego użytkownika były w stanie go odtworzyć),
c) nazwa MUX,
d) nazwa kanału telewizyjnego odtwarzanego w ramach korzystania z HbbTV oraz jego typ (określony liczbowo)
e) identyfikatory DVB-T takie jak TSID, DSD, DTYPE, ONID, CCID, SID,
f) lista kanałów telewizyjnych zaprogramowanych w urządzeniu,
g) nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie do korzystania z HbbTV,
h) data i godzina skorzystania z usługi HbbTV,
i) informacja o dostawcy Internetu wykorzystywanego przez urządzenie.
Informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies serwisów telewizji hybrydowej Telewizji Polsat pod adresem https://www.polsat.pl/HbbTV/
Jednocześnie informujemy, że ww. zakres oraz sposób przetwarzania danych w ramach HbbTV wynikają z faktu, iż Telewizja Polsat prowadzi obecnie testy tej technologii, których celem jest zbadanie nasycenia rynku urządzeniami HbbTV/HEVC/DVB-T2 oraz zbadanie możliwości technicznych świadczenia usług HbbTV. Testy te są prowadzone w oparciu o przepisy obowiązującego ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a sprawozdanie z ich przebiegu (zawierające zagregowane dane uniemożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników HbbTV) zostanie przekazane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przeprowadzenie omawianych testów jest niezbędne, abyśmy w przyszłości mogli udostępniać Państwu usługi HbbTV w wysokim standardzie technicznym.

Dane przetwarzane w celu udostępniania audycji w ramach HbbTV nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

W momencie, gdy użytkownik skorzysta z dedykowanego formularza kontaktowego czy też złoży reklamację w związku z korzystaniem z usług telewizji hybrydowej, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z HbbTV, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanego przez Państwa urządzenia.

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt, np. poprzez formularz kontaktowy gromadzimy następujące dane osobowe:
1) imię lub nick,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu (opcjonalnie),
4) inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług telewizji hybrydowej, niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:
1) dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
2) ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.

4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów?

1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Telewizją Polsat umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawierają ją Państwo akceptując warunki świadczenia usług HbbTV), w szczególności w celu udostępniania audycji w ramach HbbTV, obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług;
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z usług HbbTV, umożliwienia Państwu nawiązania kontaktu z Telewizją Polsat, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami;
3) przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Jakie narzędzia wykorzystujemy w ramach obsługi serwisów HbbTV?

Administrowane przez nas serwisy HbbTV korzystają narzędzia Gemius Prism, które umożliwia nam prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, zachęcamy do się z Polityką cookies https://www.polsat.pl/HbbTV .

6. Odbiorcy danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Telewizja Polsat korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej HbbTV. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Telewizję danych osobowych. Wówczas Telewizja Polsat powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Telewizję standardem bezpieczeństwa.

7. Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Telewizja Polsat nie profiluje Państwa danych osobowych oraz nie stosuje tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Telewizję Polsat jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji) – okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityce cookies https://www.polsat.pl/HbbTV .

9. Zabezpieczenia

Wszystkie gromadzone przez Telewizję Polsat dane są przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania do urządzeń, z których korzystają Państwo z naszych usług osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisów po zakończeniu korzystania z niego.

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoja prywatność w kontekście korzystania z serwisów Telewizji Polsat znajdziecie Państwo w Polityce cookies https://www.polsat.pl/HbbTV .

10. Uprawnienia użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) prawo żądania od Telewizji Polsat sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.
3) prawo żądania usunięcia przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych,
4) prawo żądania ograniczenia przez Telewizję Polsat przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych osobowych,
6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na daneosobowe@polsat.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Usługi Telewizji Polsat oferowane w ramach serwisów skierowane są do osób pełnoletnich. W konsekwencji Telewizja Polsat nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

12. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach serwisów WWW przez Telewizję Polsat

W Telewizji Polsat został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres daneosobowe@polsat.pl.

13. Zmiany Polityki prywatności

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisów HbbTV.


POLITYKA COOKIES SERWISÓW TELEWIZJI HYBRYDOWEJ TELEWIZJI POLSAT SP. Z O.O.

W naszych serwisach HbbTV wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie. Dla uproszczenia wszystkie te skrypty dalej będziemy określać łącznie „plikami cookie”.

Informujemy, że w przypadku korzystania przez Państwa z usług HbbTV za pośrednictwem niektórych modeli telewizorów, wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystanie przez Telewizję Polsat plików cookie zapisywanych w Państwa urządzeniu, może nie zostać odnotowane prawidłowo – wynika to z ograniczeń technologicznych telewizorów. W związku z powyższym podczas korzystania z usług HbbTV mogą Państwo zostać zapytani o zgodę na wykorzystanie plików cookie więcej niż jeden raz.

1. Jakich serwisów WWW dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka cookies znajduje zastosowanie do wszystkich serwisów HbbTV administrowanych przez Telewizję Polsat.

2. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet etc.) w czasie korzystania z usług HbbTV, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które wykorzystujemy w opisanych poniżej celach.

Podobne do plików cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service workers. Technologie te wykorzystują wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z usług telewizji hybrydowej. Ten obszar pamięci jest niedostępny dla naszego serwera, a przechowywane w nim dane – inaczej niż w przypadku plików cookie – nie mają terminu ważności, po którym zostałyby usunięte.

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na ich termin ważności:
a) sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia serwisu HbbTV. Sesja użytkownika serwisu trwa średnio pięć minut;
b) stałe pliki cookie – przechowywane w Państwa urządzeniu przez dłuższy okres – czas ten zależy od Państwa wyboru – mogą go Państwo w każdym czasie zmienić przez zmianę ustawień przeglądarki. Co jednak istotne, dzięki tym plikom korzystanie z serwisu i poruszanie się po nim jest znacznie łatwiejsze – zapamiętują one preferowaną przez Państwa rozdzielczość, wielkość liter czy układ treści. Te pliki umożliwiają nam także stałe ulepszanie serwisu zgodnie z Państwa potrzebami – służą nam do prowadzenia analizy użyteczności serwisu i poznawania Państwa potrzeb związanych z korzystaniem z naszych usług.

Ze względu na cel zastosowania, wykorzystujemy wyłącznie analityczne pliki cookie – dzięki nim uzyskujemy informację o liczbie użytkowników naszych usług, obejrzanych przez nich treściach, kanale, z którego użytkownik trafił do serwisu HbbTV oraz czasie korzystania przez użytkownika z naszych usług, jednocześnie nie wymagając identyfikacji użytkowników, wszystkie zbierane informacje są anonimowe i używane jedynie do usprawniania korzystania przez Państwa z usług HbbTV.

4. Najważniejsze informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie

W naszych serwisach WWW możemy wykorzystywać następujące pliki cookie:

Źródło Nazwa pliku cookie Cel i zastosowanie
hbgemius.js Gdyn plik stały, służydo odróżnienia zdarzeń pochodzących z różnych urządzeń
hbgemius.js Gtest plik tymczasowy, służy do sprawdzania, czy na danym urządzeniu istnieje możliwość utworzenia pliku cookie
hbgemius.js OPTOUT plik stały, dostarcza informacje o braku zgody na korzystanie z danych zawartych w plikach cookie zainstalowanych na danym urządzeniu
hbgemius.js GDPRFORGRTTS plik stały, informacja kiedy użytkownik skorzystał z prawa do bycia zapomnianym
5. Pliki cookie a przetwarzanie danych osobowych

Wykorzystywane przez nas pliki cookie służą nam do indywidualizowania Państwa aktywności w serwisach HbbTV (niezmierzającej jednak do jakiejkolwiek identyfikacji oraz przetwarzania danych osobowych).

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są technologią, którą mogą Państwo w pełni zarządzać sami, z poziomu wykorzystywanego przez Państwa urządzenia. Mogą Państwo je zablokować, jak również usunąć wszystkie zapisane dzięki nim informacje. Sposób i zakres zmian ustawień plików cookie zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Państwo korzystają. Szczegółowe informacje dotyczące zmian tych ustawień dostępne są na stronach dostawców wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek i aplikacji.

Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować, że korzystanie z serwisu nie będzie dla Państwa komfortowe, np. nie zostaną zapamiętane Państwa preferencje co do układu treści.


04GM